OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Roman Chachaľák – D-DAY, Banícka 800/27, 058 01  Poprad, IČO: 45652066, IČ DPH: SK 1082126012 uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.odloshop.sk (ďalej len “obchod”).
 • Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 • Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 • Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke našej spoločnosti a nakupujú sa prostredníctvom obchodného systému www.odloshop.sk.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu www.odloshop.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

3. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:
 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 • pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar naraz, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania a objednávka obsahuje aj tovar držaný skladom /ihneď k dispozícii/, bude na základe vzájomnej dohody objednávka vybavovaná postupne, tovar na sklade najprv a potom objednaný tovar. V tomto prípade vám budú prepravné náklady účtované len raz, pri prvej dodávke tovaru.
Predávajúci nezodpovedá za:
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo prekážok. /Ak sa takáto skutočnosť vyskytne, budeme vás ihneď kontaktovať a navrhneme dostupné riešenia./
Kupujúci sa zaväzuje:
 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Doba dodania tovaru od prijatia objednávky je 1 – max.2 pracovné dni (tovar na sklade). V prípade objednania tovaru, ktorý nemáme na sklade Vás vopred upozorníme e-mailom, alebo telefonicky na dobu dodania tohto tovaru.

5. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% DPH. V cene tovaru nie sú započítané expedičné náklady. Dokladom o predaji je faktúra a dodací list, keď nie je priložený samostatný záručný list tak aj ako záručný list.

6. Platby za tovar a prepravu

SLOVENSKO:

Dobierka – platba za tovar pri preberaní zásielky – BEZ POPLATKU!

Slovenská pošta/Expres kuriér

– s dodaním na poštu: 3,99 EUR
– nemusíte sa viazať na kuriéra, na určitý čas na adrese doručenia
– zásielka vás počká až 7 kalendárnych dní na zvolenej pošte podľa adresy uvedenej v objednávke
– deň dodania zásielky na poštu Vám bude oznámený prostredníctvom SMS a e-mail avíza o uložení zásielky na pošte
– zásielku si po predložení dokladu totožnosti počas otváracích hodín pobočky vyzdvihnete
– 3 dni pred uplynutím odbernej lehoty vám bude zaslané avízo e-mailom o jej blížiacom sa konci

– s dodaním na adresu: 4,99 EUR
– doručenie priamo na adresu uvedenú v objednávke

Pri nákupe nad 49,- EUR s DPH je doprava zdarma.

Objednaný tovar zasielame poštou na dobierku, na adresu udanú zákazníkom v objednávke alebo na vybranú poštu. Zákazník za tovar zaplatí pri preberaní zásielky doručovateľovi, prípadne na pošte.

Kupujúcemu odporúčame zásielku pred prevzatím a zaplatením skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

 

ČESKÁ REPUBLIKA:

Platba prevodom – platba vopred na bankový účet, po zaslaní dokladu na úhradu do Vášho e-mailu – BEZ POPLATKU!

Packeta/Zásilkovna

– s dodaním na najbližšie odberné miesto zásilkovne: 3,99 EUR
– nemusíte sa viazať na kuriéra, na určitý čas na adrese doručenia
– zásielka vás počká až niekoľko dní na najbližšej zásilkovne podľa adresy uvedenej v objednávke
– deň dodania zásielky na odberné miesto Vám bude oznámený prostredníctvom SMS avíza o uložení zásielky

Pri nákupe nad 49,- EUR s DPH je doprava zdarma.

Objednaný tovar zasielame Packetou/Zásilkovnou po prijatí platby prevodom na náš účet, na najbližšie odberné miesto Packety/Zásilkovne podľa adresy zadanej zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí vopred po prijatí nami vystaveného dokladu na úhradu do jeho e-mailu. Po pripísaní úhrady na náš bankový účet tovar následne odošleme do najbližšieho odberného miesta Packety/Zásilkovne.

Kupujúcemu odporúčame zásielku pred prevzatím a zaplatením skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

 

Osobný odber
Osobný odber je možné uskutočniť priamo v našich predajniach ODLOSHOP  Starý Smokovec a Štrbské Pleso. Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 5 pracovných dni od potvrdenia objednávky, ak sa nedohodne inak. Tovar k osobnému odberu bude pripravený na zvolenej predajni  do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, kupujúci bude informovaný potvrdzujúcim e-mailom.

7. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 1 hodiny od jej odoslania. (Po 1 hodine prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail, spätne Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

8. Vrátenie tovaru

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu predajne: Roman Chachaľák – D-DAY, ODLOSHOP, Starý Smokovec 18099, 062 01  Vysoké Tatry, Slovensko, v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame! Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená po skontrolovaní vráteného tovaru najneskôr do 14 dní.
Pri využití osobného odberu na našich predajniach s možnosťou osobného vyskúšania tovaru, nie je možne uplatniť vrátenie tovaru do 14 dní.

9. Ochrana súkromia

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

10. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito “Všeobecnými obchodnými podmienkami” sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Dodávateľ si vyhrazuje právo meniť a inak upravovať tieto obchodné podmienky.
1.8.2012